top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website Zondag (www.zondagamsterdam.nl) en op alle aanbiedingen en offertes van Zondag en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Zondag.

 

De laatste versie van de verkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, KvK nummer 66317592  

Zondag Mode BV en zijn ten allen tijden leidend.

 

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.2 Zondag kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.  Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terugbetaald.

Artikel 3 – Klant en bestel gegevens

3.1 U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website. U verklaart ook meerderjarig te zijn en bevoegd te zijn de order te plaatsen.

3.2 Zondag garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

3.3 Zondag zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

3.4. Zondag kan uw email-adres gebruiken om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor expliciet geen toestemming hebt gegeven.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Zondag van uw bestelling. Zondag stuurt u tevens een bevestiging per mail.

4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Zondag is geaccepteerd.

 

Artikel 5 – Levering

5.1 De bestelling wordt op het door u aangegeven adres afgeleverd, tenzij u op de website hebt aangegeven dat u de bestelling zelf afhaalt of dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is kan 5 dagen bedragen.

5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop u de order heeft geplaatst respectievelijk deze aan u ter beschikking worden gesteld.

5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

5.4 Indien u zelf een verkeerd of onvolledig adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening. Tevens is Zondag niet verantwoordelijk voor verloren pakketten als gevolg van het gebruik van foutieve adressen of eventuele gebreken van de verzendservice.

5.5 Bij overschrijding van de levertijd van 5 dagen hebt u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Zondag te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 10 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 6 – Afkoelingsperiode

6.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Zondag zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes. U kunt het product retourneren in de winkel of via een transportbedrijf.

6.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

Artikel 7 – Garanties

7.1 Zondag garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.

7.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn uiterlijk binnen 7 dagen te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

7.3 Indien binnen 7 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal Zondag binnen 14 werkdagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Zondag ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 14 dagen.

7.4 Na verloop van de in artikel 7.3 genoemde garantietermijn is Zondag gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

7.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Zondag, u of derden wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

Zondag blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met uw creditcard of via Ideal.

9.2 Zondag gaat pas over tot levering en verzending van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 10 – Incassokosten

Als u in gebreke blijft doordat u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet, kan Zondag niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Zondag moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als Zondag kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Zondag, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Zondag niet gelieerd is.

11.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

11.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

11.4 U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Indien door Zondag geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Zondag jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 7 (Garanties) is geregeld.

12.2 De aansprakelijkheid van Zondag voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

12.3 Zondag sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Zondag, waaronder de website, door een derde.

12.4 Op de website worden diverse programma’s, sterren en de bladen genoemd. U dient u te realiseren dat Zondag een onafhankelijke partij is. 

12.5 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Zondag of haar ondergeschikten.

Artikel 13 – Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 14 – Verwijzingen

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Zondag heeft geen zeggenschap over deze websites. Zondag is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Artikel 15 – Diversen

15.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

15.2 De administratie van Zondag geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

15.3 Zondag is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

15.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Zondag zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Zondag aangepast worden. Zondag adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken. Bij vorderingen in recht komen alle kosten van een procedure voor uw rekening. Zoals deurwaarder, advocaat, griffier rechten en proceskosten.


 

PRIVACY

Wij hechten enorm veel waarde aan veiligheid en privacy. Tevens gaan wij uiterst voorzichtig om met jouw gegevens. Wij beheren alle gegevens zelf en zullen deze nooit ter beschikking stellen aan derden, tenzij je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Als je iets hebt besteld worden jouw adresgegevens wel doorgegeven aan het transportbedrijf die de levering van het pakket verzorgd.


 

Privacy & Safety

I’m a privacy & safety policy section. I’m a great place to inform your customers about how you use, store, and protect their personal information. Add details such as how you use third-party banking to verify payment, the way you collect data or when will you contact users after their purchase was completed successfully.

 

Your user’s privacy is of the highest importance to your business, so take the time to write an accurate and detailed policy. Use straightforward language to gain their trust and make sure they keep coming back to your site!

Wholesale Inquiries

I’m a wholesale inquiries section. I’m a great place to inform other retailers about how they can sell your stunning products. Use plain language and give as much information as possible in order to promote your business and take it to the next level!

 

I'm the second paragraph in your wholesale inquiries section. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add details about your policy and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Payment Methods

Payment Methods

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments

bottom of page